Кухня мечты! (завершено)
1

«NESCAFÉ®  ҰСЫНҒАН БІР МИЛЛИОН ТЕҢГЕЛІК АРМАНДАҒАН АСҮЙ ҰТЫП АЛЫҢЫЗ» НАУҚАНЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОҒАН ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ
(әрі қарай – «Ереже»)
Бұл ереже «Науқан» деген шартты атаумен берілген ынталандыратын шараны ұйымдастыру және өткізу тәртібін регламенттейді (әрі қарай – «Науқан»).
Қатысушылар Науқанға қатыса отырып, осы Ережемен толық келіседі.


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «ВЫИГРАЙ КУХНЮ МЕЧТЫ ОТ NESCAFÉ® ЗА ОДИН МИЛЛИОН ТЕНГЕ» (далее – «Правила»)


Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего мероприятия под условным наименованием «Акция» (далее – «Акция»).
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.


 

Уважаемые участники акции!


Регистрация чеков доступна только через СМС (не по WhatsApp). Чтобы убедиться, что все чеки зарегистрированы, позвоните на Горячую линию по номеру +7 707 172 17 26.


График работы горячей линии: пн-пт, с 10:00 до 19:00.
Стоимость звонка списывается согласно тарифам вашего оператора.


Обязательно сохраните чеки до конца акции!

1. ЕРЕЖЕНІҢ ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАРЫ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ:
1.1. Жарнама науқаны (осыған дейін және әрі қарай «Науқан») «NESCAFÉ®» тауар белгісімен таңбаланған  өнімге деген қызығушылықты қалыптастыру және қолдау мақсатында белгісіз тұлғалар тобы арасында өткізіледі.
1.2. Науқан «NESCAFÉ®» тауар белгісімен таңбаланған барлық өнімдерге (әрі қарай «Өнім») қатысты өткізіледі.
1.3. Науқанды өткізу кезеңі:
Бас жүлдені беруді қоса алғанда, Науқанды өткізудің жалпы мерзімі – 01.11.2018 жылдың сағат 00:00 (Астана уақыты бойынша) мен 18.01.2019 жылдың сағат 23:59 (Астана уақыты бойынша) аралығы.
Whatsapp арқылы Науқанға қатысуға Өтінім беру кезеңі (чектерді жолдау және тіркеу мерзімі): 01.11.2018 жылдың сағат 00:00 (Астана уақыты бойынша) мен 08.11.2018   жылдың сағат 23:59 (Астана уақыты бойынша) аралығы.
Sms арқылы Науқанға қатысуға Өтінім беру кезеңі (чектерді жолдау және тіркеу мерзімі): 09.11.2018 жылдың сағат 00:00 (Астана уақыты бойынша) мен 31.12.2018 жылдың сағат 23:59 (Астана уақыты бойынша) аралығы.
1.4. Науқанға Тапсырыс беруші (әрі қарай «Науқанның Тапсырыс берушісі»): Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға, атап айтқанда «Нестле Фуд Қазақстан» ЖШС болып табылады, тіркелген мекенжайы: 050040, Алматы қ., Тимирязев көш., 28 «В».
1.5. Науқанның Ұйымдастырушысы (әрі қарай «Науқанның Ұйымдастырушысы»): Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға, атап айтқанда «Анвар» ЖШС болып табылады, тіркелген мекенжайы: 030019, Ақтөбе қ., Есет батыр көш., 107/2.
1.6. Науқанның Операторы (әрі қарай «Науқанның Операторы») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, Науқанды өткізу үшін Науқанды Ұйымдастырушымен шарт жасасқан, мұндай шартқа сәйкес өз атынан, бірақ Науқанға Қатысушылар туралы мәлімет жинау және сақтау, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес Науқанға қатысу нәтижесінде марапат (Бас жүлде) алуға құқылы тұлғаларды анықтау мақсатында Тапсырыс берушінің есебінен және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін заңды тұлға, атап айтқанда «Progression CA» (ПРОГРЭШЕН СИ ЭЙ) ЖШС болып табылады, (мекенжайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Ескендіров көш., 50).
1.7.      Науқан өткізілетін аумақ – Науқан «Анвар» сауда желісінің мына мекенжайлардағы сауда орындарында ғана өткізіледі:
1.8.      Науқан туралы хабарлау тәсілдері:
Науқан туралы хабарландыру, сондай-ақ Ұйымдастырушы, Науқанды өткізу ережелері, Науқан Жеңімпаздарын анықтау тәртібі, Науқан нәтижелері бойынша Жүлделер саны, оларды алу мерзімдері, орны және тәртібі туралы хабарландыру Науқанды өткізу кезеңінде, яғни 2018 жылдың 1 қарашасы мен 2018 жылдың 31  желтоқсаны аралығында Интернет желісіндегі www.anvar.kz мекенжайына (әрі қарай - «Науқанның сайты») жарияланады.
Науқан Қатысушыларына Науқанды өткізу шарттарының өзгергені туралы ақпарат Науқанныңсайтына жаңалық анонсын жариялау арқылы хабарланады.
1.9.       Осы Ережеде пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар:
Науқанға Қатысушы –18 (он сегіз) жасқа толған, осы Ереженің 1.6-тармағында көрсетілген сауда орындарына келуші (клиент) болып табылатын, Науқан талаптарына жауап беретін және осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген Науқанға қатысу шарттарын орындағанҚазақстан Республикасының азаматы және Қазақстан Республикасында тұруға берілген ықтияр хаты бар шетелдік азамат(әрі қарай «Науқанға Қатысушы»).
Науқанға қатысуға берілген өтінім – осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген, орындалған іс-әрекеттер тізімі (әрі қарай «Өтінім»). Осы Ереженің 4-тармағына сәйкес, өтінім беру фактісі Қатысушының осы Ережемен келіскенін растайды.
Чектің суреті – осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген талаптардың бәріне жауап беретін чектің суреті.
1.10.     Науқанға төмендегідей тұлғалар қатыстырылмайды: Науқанды Ұйымдастырушының және Науқан Операторының қызметкерлері, олардың отбасы мүшелері; Науқанды Ұйымдастырушының және Науқан Операторыныңмүдделерін қорғайтын тұлғалар, белгіленген тәртіппен Науқанды Ұйымдастырушымен және Науқан Операторымен үлестес деп танылған тұлғалар, Науқанды Ұйымдастырушымен және Науқан Операторымен белгіленген азаматтық-құқықтық және басқа да қарым-қатынастағы және Науқанды ұйымдастырумен және/немесе өткізумен байланысы бар үшінші тұлғалардың қызметкерлері мен өкілдері, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері, азаматтығы жоқ тұлғалар мен өзге мемлекеттің азаматтары. Сондай-ақ 1.7-тармақта көрсетілген Науқан өткізілетін аумақта жұмыс істейтін қызметкерлер, олармен үлестес тұлғалар және олардың отбасы мүшелері.
1.11.     Науқанға қатыса отырып, Науқанға Қатысушы осы Ережемен танысқанын және толық келісетінін растайды, барлық шарттар мен талаптарды сақтау міндетіне байланысты өзіне жүктелген бүкіл жауапкершілікті қабылдайды.

 

1.1. Рекламная акция (далее и ранее «Акция») проводится среди неопределенного круга лиц, в целях формирования и поддержания интереса к продукту, маркированному товарным знаком «NESCAFÉ®».
1.2. Акция проводится в отношении всех продуктов, маркированных товарным знаком «NESCAFÉ®» (далее «Продукт»).
1.3. Период проведения Акции:
Общий период проведения Акции, включая выдачу Главного приза: с 00:00 (по Астанинскому времени) 01.11.2018 года по 23:59 (по Астанинскому времени) 18.01.2019 года включительно.
Период подачи Заявки на участие в Акции по Whatsapp (срок отправки и регистрации чеков): с 00:00 (по Астанинскому времени) 01.11.2018 года по 23:59 (по Астанинскому времени) 08.11.2018 года включительно.
Период подачи Заявки на участие в Акции по sms (срок отправки и регистрации чеков): с 00:00 (по Астанинскому времени) 09.11.2018 года по 23:59 (по Астанинскому времени) 31.12.2018 года включительно.

1.4. Заказчиком Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а именно: ТОО «Нестле Фуд Казахстан», зарегистрированным по адресу: 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28«В» (далее «Заказчик Акции»).
1.5. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а именно: ТОО «Анвар», зарегистрированным по адресу: 030019, г. Актобе, ул. Есет – Батыра 107/2 (далее «Организатор Акции»)
1.6. Оператором Акции (далее «Оператор Акции») является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключившие договор с Организатором Акции на проведение Акции, действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по поручению/заданию Заказчика с целью сбора и хранения информации об Участниках Акции, а так же выявления лиц, имеющих право на получение награды за участие в Акции (Главного приза) в результате участия в Акции согласно настоящим Правилам, а именно: ТОО «Progression CA» (ПРОГРЭШЕН СИ ЭЙ) (адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Искендерова 50)
1.7. Территория проведения Акции – Акция проводится только в Торговой сети «Анвар» в торговых точках по адресу:
№ город название магазина адрес
1 Актобе Анвар - Кадияр Есет батыра 109
2 Анвар - Октябрьский пр Абая 9
3 Анвар - Победа пр Победы 9
4 Анвар - Дан+ ул бр.Жубановых 281
5 Анвар - Бутя пр Абулхаир хана 73
6 Анвар - Сазда пр Абулхаир хана 80
7 Анвар - Восход ул Шернияза 53
8 Анвар - Галия ул Ломоносова 1
9 Анвар - Авиагородок Авиагродок 17
10 Анвар - ЦКР Центральный рынок
11 Анвар - Мечеть ул Гарнизонная 59
12 Анвар - Океан пр Абулхаир хана 43
13 Анвар - Береке пр А.Молдагуловой 41
14 Анвар - Виктор ул Шайкенова 44
15 Анвар - Виктор Опт. ул Гарнизонная 57
16 Анвар - Гарнизон ул Шайкенова 45
17 Анвар - Мега ул. М. Маметовой
18 Анвар - Алматы ПР-Т Санкибай батыра 101a
19 Анвар - Чекалина Чекалинат 32
20 Анвар - Гипермаркет ул Нокина,30 ,б
21 Анвар - Арман ул. Рыскулова 59е
22 Анвар - Нур Сити Село Каргалы, участок№4
23 Актау Анвар - Акторе Мкр - Шыгыс 2
24 Уральск Анвар - Алем ул. А. Молдагуловой 26/2
25 Анвар - Байтерек Пр. Абулхайр-хана 78/3
1.8. Способы информирования об Акции:
Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве Призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу www.anvar.kz (далее - «Сайт Акции») в Период проведения Акции с 01 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного анонса на Сайте Акции.
1.9. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
Участник Акции – гражданин Республики Казахстан и иностранный гражданин, имеющий вид на жительство Республики Казахстан, достигший 18 (восемнадцати) лет (далее «Участник Акции»), являющийся посетителем (клиентом) торговых точек, указанных в п.1.6. настоящих Правил, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции, указанные в п.4 настоящих Правил (далее «Участник Акции»).
Заявка на участие в Акции – выполненный перечень действий, указанный в п.4 настоящих Правил (далее «Заявка»). Факт подачи заявки согласно п.4 настоящих Правил подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами.
Фото чека – изображение чека, отвечающее всем требованиям, указанным в п.4 настоящих Правил.
Пример:
1.10. К участию в Акции не допускаются: работники Организатора Акции и Оператора Акции, члены их семей; лица, представляющие интересы Организатора Акции и Оператора Акции, лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором Акции и Оператором Акции, работники и представители третьих лиц, имеющих установленные гражданско-правовые и иные отношения с Организатором Акции и Оператором Акции и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей, лица без гражданства и граждане других государств. А также, сотрудники работающие на территории проведения Акции, указанной в п.1.7, аффилированные с ними лица и члены их семей.
1.11. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.
2. НАУҚАН ОПЕРАТОРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА АКЦИИ:
2.1.       Науқан Операторының құқықтары:
2.1.1.    Осы Ережеде және ҚР қолданыстағы Заңнамасында көзделген құқықтардың бәрін пайдалану.
2.1.2.    Осы Ережеде көрсетілген мерзімнен тыс және шарттарға сәйкес келмейтін өтінімдерді Науқанға қатысу үшін берілген өтінім ретінде қарастырмау.
2.1.3.    Осы Ережеде белгіленген тәртіппен жүлде алмаған Науқанға Қатысушыға жүлде беруден бас тарту.
2.1.4.    Осы Ережеде көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін Науқанға Қатысушыға жүлде беруден бас тарту.
2.1.5.    Осы Ережеде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда Науқанға Қатысушылармен жазбаша келіссөз жүргізбеу немесе басқаша қарым-қатынас жасамау.
2.1.6.    Науқанға Қатысушының осы Ереженің шарттарына сәйкес келмейтін мән-жайлар орын алған жағдайда және Науқанға Қатысушы осы Ережені бұзған жағдайда жүлде алмағанына байланысты талап-тілектерін қарастырудан кез келген уақытта бас тарту. Науқан жеңімпазы жүлдені қайта талап ете алмайды.
2.1.7.    Науқанға Қатысушының өзінің осы Ережеге сәйкес келмеген немесе оны бұзған жағдайда жүлде ала алмағанына байланысты талап-тілектерін қарастырудан бас тарту. Науқан жеңімпазы жүлдені қайта талап ете алмайды.
2.1.8.    Даулы жағдай орын алған жағдайда Жеңімпаз осы Ереженің 4-тармағына сәйкес Науқан шарттарын орындағанын растай алмаса, оған жүлде беруден бас тарту.
2.1.9.    Өз ұйғарымы бойынша, осы Ережені бұзатын,деструктивті түрде әрекет ететін немесе осы Науқанмен, Ұйымдастырушымен, жеке немесе заңды сияқты кез келген тұлғамен байланысы бар болуы мүмкін немесе жоқ болуы мүмкін кез келген өзге тұлғаны ренжіту, қорлау, қорқыту немесе мазалау ниетімен әрекет ететін кез келген тұлғаның Науқанға әрі қарай қатысуына тыйым салу.
2.1.10. Өз ұйғарымы бойынша, Науқан Сайтында қатысушыларға міндетті түрде хабарлау арқылы Науқан мерзімін қысқарту немесе ұзарту.
2.1.11. Науқандыөткізудің іске асуын, қауіпсіздігін, әділдігін, толықтығын немесе тиісті түрде орындалуын бұрмалайтын немесе соған қатысы бар басқа себеп салдарынан туындаған, Науқан Операторы бақылай алмайтын белгілі бір себептермен осы Науқанның кез келген аспектісін жоспарланғандай өткізу мүмкін болмаса, өз ұйғарымы бойынша, біржақты тәртіппен Науқанды өткізуді тоқтату, өзгерту немесе уақытша тоқтату.
2.1.12. Өз ұйғарымы бойынша, Қатысушыларға түсіндірместен және келіссөз жүргізбестен, Науқанға қатысушылардың кез келген іс-әрекеттерін жарамсыз деп тану, сондай-ақ Науқан Операторының кассалық чекті және/немесе басқа да мәліметтерді (әрі қарай – Мәліметтер) қолдан жасады немесе Науқанға қатысуға қажет мәліметтерді кез келген қолдан жасаудан, оның ішінде, мынадай іс-әрекеттермен (бірақ мұнымен шектелмейді) пайда табады деген негізделген күмән туындаған кез келген тұлғаның іс-әрекетін жарамсыз деп тану, сондай-ақ Науқанға әрі қарай қатысуына тыйым салу:

 • Науқан Операторының Қатысушы берген мәліметтің дұрыс емес, толық емес, қате немесе нақты емес болуына қатысты күмәні болған жағдайда;

 • Қатысушы осы Ережені бұза отырып, әрекет еткен жағдайда.


2.1.13. Сайтқа қызмет көрсету (атап айтқанда, мәліметтерді алу, тексеру, өңдеу, Сайт арқылы, сондай-ақ электронды поштамен және SMS-хабарламамен хат жолдау арқылы Науқан нәтижелері туралы Қатысушыларға хабарлау), Науқан Жеңімпаздарына жүлде табыстау, қажет болған жағдайда Науқанға Қатысушылардың жеке мәліметтерін жинау және өңдеу мақсатында Науқанды өткізу аясында үшінші тұлғалармен шарт жасау.
2.2.       Науқан Операторының міндеттері:
2.2.1.    Науқанды осы Ережеге сәйкес өткізу.
2.2.2.    Осы Ережеге сәйкес Науқанның Жүлде қорының жалпы мөлшері аясында Науқан шарттарын орындаған Қатысушыларға жүлде беру.
2.3.       Науқан Операторы мынадай іс-әрекеттер үшін жауап бермейді:
2.3.1.    Осы Ережеге сәйкес берілетін, Қатысушылардың өздері ұтқан жүлдені алу үшін ақпарат беру, жүлделерді алуға қажет құжаттарға қол қою бойынша талаптарды, сондай-ақ жүлде алуға бағытталған іс-әрекеттерді орындамау немесе тиісті түрде орындамау немесе уақытында орындамау. Науқан Операторы Қатысушылардың/Жеңімпаздардың ҚР қолданыстағы заңнамасын орындамағаны үшін жауапты емес. Науқанға Қатысушылардың осы Ережемен танысу мүмкіндігінің болмауы.
2.3.2.    Науқан Ережесіне сәйкес Науқанға Қатысушылар берген жеке мәліметтердің, байланыс және басқа ақпаратының дұрыстығы, дәлдігі және сенімділігі, сондай-ақ осыған байланысты Қатысушылардың көрсеткен байланыс ақпараты арқылы олармен хабарласудың мүмкін еместігі, сондай-ақ Науқан Операторына байланыссыз себептермен, оның ішінде (бірақ мұнымен шектелмейді), байланыс операторының, интернет провайдерінің жұмысына және курьер қызметінің жұмыс сапасына байланысты себептермен Қатысушыларға жүлде беру мақсатында олардан алынған ақпаратты пайдаланудың мүмкін еместігі.
2.3.3.    Науқанға Қатысушылар талап етпеген немесе олардан бас тартқан жүлделерді Науқанға Қатысушылардың алмағаны.
2.3.4.    Науқанға Қатысушылардың осы Ережеде көзделген өз міндеттерін орындамауы (уақытында орындамауы).
2.3.5.    Науқан Операторының Науқанды өткізуге байланысты іс-әрекеттерінің орындалмауы Науқанға Қатысушының келісімін кері қайтарып алу нәтижесінде Науқанға Қатысушының жеке мәліметтерінің жойылу салдарынан болуы.
2.3.6.    Науқанға қатысушылар жіберген қатенің кез келген салдары.
2.3.7.    Науқан Операторында бар, Жеңімпаздың өзі берген Жеңімпаз туралы ақпараттың толық еместігі/анық еместігі салдарынан  Науқан Жеңімпазының хабарламаны алмағаны.
2.3.8.    Науқанды өткізу кезінде пайдаланылатын байланыс арналарын қолдану кезінде ақпаратты, мәліметтерді беруге байланысты техникалық мәселелер.
2.3.9.    Оператордың кінәсінен болмаған техникалық ақаулар және чектерді қабылдамау.
2.3.10. Осы Ережеге сәйкес жүлде алуға кедергі болған кез келген мән-жайлар мен фактілер, әрекеттер/әрекетсіздіктер.
2.3.11. Жазатайым жағдайлар/залал Науқан Операторының кінәсінен болғаны дәлелденген жағдайлардан басқа жағдайлардағы жазатайым жағдайлар және/немесе Жеңімпазға келтірілген залал.
2.3.12.  Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған форс-мажор жағдайлары.
2.1. Оператор Акции имеет право:
2.1.1. Пользоваться всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим Законодательством РК.
2.1.2. Не рассматривать в качестве заявок на участие в Акции, заявки, поданные за пределами сроков и условий, указанных в настоящих Правилах.
2.1.3. Отказать Участнику Акции в выдаче приза, не получившему приз в порядке, установленном настоящими Правилами.
2.1.4. Отказать в выдаче приза Участнику Акации, который не соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах.
2.1.5. Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.
2.1.6. В любое время отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза в случае наличия обстоятельств, не соответствующих условиям настоящих Правил или в случае наличия нарушений настоящих Правил Участником Акции. Приз не может быть повторно востребован победителем Акции.
2.1.7. Отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил. Приз не может быть повторно востребован победителем Акции.
2.1.8. В случае спорной ситуации, отказать Победителю в выдаче приза, если Победитель не может подтвердить выполнение условий Акции согласно п.4. настоящих Правил.
2.1.9. На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивно или осуществляет действия с намерением досадить, оскорбить, угрожать или причинить беспокойство любому иному лицу, которое может быть, как связано, так и не связано с Акцией, Организатором и другим лицом, как физическим, так и юридическим.
2.1.10. Уменьшить или увеличить срок Акции по собственному усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции.
2.1.11. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Оператором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Оператора Акции от необходимости передачи или предоставления Участнику Акции Приза, право на получение которого возникло у Участника к моменту публичного уведомления Организатора о приостановке или досрочном прекращении Акции.
2.1.12. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Оператора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что оно подделало кассовый чек и/или другие данные (далее – Данные) или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
• если у Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленные Участником данные неверны, неполны, ошибочны или неточны;
• если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.1.13. Заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения Акции, в том числе с целью сервисного обслуживания Сайта (в частности, получение, проверка, обработка данных, информирование Участников о результатах Акции через Сайт, а также путем рассылки писем по электронной почте и SMS-сообщений), вручения призов Победителям Акции, сбора и обработки персональных данных Участников Акции если это необходимо.
2.2. Обязанности Оператора Акции:
2.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
2.2.2. Выдать призы Участникам, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества Призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам.
2.3. Оператор Акции не несет ответственности за:
2.3.1. Невыполнение или ненадлежащее, или несвоевременное выполнение Участниками Акции требований по предоставлению информации для получения выигранных призов, возложенных на них настоящими Правилами, подписанию документов, необходимых для получения призов, а также действий, направленных на получение призов. Оператор Акции не несет также ответственности за исполнение Участниками/Победителями действующего законодательства РК. Отсутствие возможности у Участников Акции ознакомиться с настоящими Правилами.
2.3.2. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую Участники Акции предоставили согласно Правилам Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с Участниками по указанным ими контактной информацией, а также за невозможность использовать полученную от Участников информацию для целей выдачи им призов, по причинам, независящим от Оператора Акции, включая, но не ограничиваясь , причины, связанные с качеством работы операторов связи, интернет провайдеров и курьерских служб.
2.3.3. Неполучение Участниками Акции призов, в случае невостребования их Участниками или отказа от них.
2.3.4. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
2.3.5. Неисполнение Оператором Акции действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника Акции в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
2.3.6. Любые последствия ошибок участников Акции.
2.3.7. Неполучение Победителем Акции уведомлений по причине неполноты/недостоверности имеющейся у Оператора Акции информации о Победителе, предоставляемой самим Победителем.
2.3.8. Технические проблемы с передачей информации, данных при использовании каналов связи, используемых при проведении Акции.
2.3.9. За технические неполадки и неприём чеков, если такие неполадки произошли не по вине Оператора.
2.3.10. Любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей Акции, Участников акции, повлекшие невозможность получения приза согласно настоящим Правилам.
2.3.11. Несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Оператора Акции.
2.3.12. Форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Республики Казахстан.
3. НАУҚАНҒА ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ:
3.1.       Әрбір Науқанға Қатысушының құқықтары:
3.1.1.    Науқан Ережесімен танысу және осы Ережеде айтылған дереккөздерден ақпарат алу.
3.1.2.    Осы Ережеде анықталған тәртіппен Науқанға қатысу.
3.1.3.    Науқанда қарастырылған Жүлде алу ережесіне сәйкес жүлде алу.
3.1.4.    Науқанға қатысудан бас тарту немесе тартыну.
3.1.5.    Жүлде алудан бас тартқаны туралы мәлімдеу. Бұл ретте Қатысушы Науқан Операторына жазбаша хабарлама жолдаған немесе осы Ереженің 1.6-тармағында көрсетілген Науқан Операторының электронды пошта мекенжайына хабарлама жолдаған күннен бастап жүлде алуға деген құқығынан автоматты түрде айырылады.
3.2.       Науқанға Қатысушының міндеттері:
3.2.1.    Операторға осы Ережеде көзделген ақпаратты, мәліметтерді беру.
3.2.2.    Осы Ережеде көрсетілген талаптарға сәйкес болу.
3.2.3.    Науқанға Қатысушылардың бәрі өздерінің Науқанға қатысуға байланысты жұмсаған шығындарының бәрін өздері төлейді (оның ішінде (бірақ мұнымен шектелмейді), Интернетке кіруге байланысты шығындар, байланыс, курьер және пошта қызметтерінің шығындары).
3.2.4.    Жүлде алу үшін Науқанға Қатысушы осы Ережеге сәйкес өзінен талап етілетін іс-әрекеттің бәрін орындауға міндетті. Науқанды өткізу шарттарын сақтамау Қатысушының Науқанға қатысудан және Жүлде алудан бас тартуын білдіреді.

3.1. Каждый Участник Акции вправе:
3.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих Правилах.
3.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
3.1.3. Получить призы согласно Правилам получения призов, предусмотренных в Акции.
3.1.4. Отказаться или воздержаться от участия в Акции.
3.1.5. Заявить о своем отказе от получения приза. При этом Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза, начиная с даты отправки письменного уведомления Оператору Акции, либо уведомления направленного по электронной почте на адрес Оператора Акции, указанный в п.1.6. настоящих Правил.
3.2. Участник Акции обязан:
3.2.1. Предоставлять Оператору информацию, данные, предусмотренные настоящими Правилами.
3.2.2. Соответствовать требованиям, указанным в настоящих Правилах.
3.2.3. Все Участники Акции, самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, но не ограничиваясь, расходы, связанные с доступом в Интернет, связь, курьерские и почтовые услуги).
3.2.4. Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него действия в соответствии с настоящими Правилами. Несоблюдение условий проведения Акции означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от Приза.
4. НАУҚАНҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ - УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
4.1.       Науқанға қатысу үшін өтінім беру керек, атап айтқанда мынадай іс-әрекеттерді орындау керек:
4.1.1.    Осы Ереженің 1.3-тармағында көрсетілген Науқанды өткізу кезеңінде осы Ереженің 1.7-тармағында көрсетілген Науқанды өткізу аумағында Ереженің 1.2-тармағында көрсетілген кез келген комбинациядағы және сомасы кемінде 1300 (бір мың үш жүз) теңге және одан да көп сомаға кез келген өнімдісатып алу.
4.1.2.    Кассирден Науқанға қатысатын Тауарды сатып алуды растайтын чектің (осыған дейін және әрі қарай «Чек») түпнұсқасын алу.
4.1.3.    Ереженің 4.1.4-тармағында көрсетілген ережеге сәйкес чекті суретке түсіру.
4.1.4.    Чектің суретін мына тәсілмен тіркеу:
(А) 01.11.2018 жылдың сағат 00:00 (Астана уақыты бойынша) мен 08.11.2018 жылдың сағат 23:59 (Астана уақыты бойынша) аралығында чектің суретін WhatsApp мессенджерінің +7 771 756 48 54 нөміріне жолдау керек.
Чекті тіркеген кезде мынадай ережелерді сақтау керек.

 • Чектің фотосуреті мынадай техникалық талаптарға сәйкес келуі тиіс: jpeg, gif, png форматтары, көлемі, рұқсаты кемінде 200 (екі жүз) dpi.

 • Суретке түсірілетін чекте науқанға қатысатын тауар болу керек. Тауардың атауы және саны осы Ереженің талаптарына сәйкес келеді.

 • Бейне анық болуы тиіс, қатты байқалатын бүлінген және жыртылған жері болмауы керек.

 • Суретке түсірілген чектің күні Науқан ережесінде көрсетілген мерзім шегінде болуы керек.

 • Суретке түсірілетін чек фискалды чек (тауар чегі емес) болып табылады.

 • Чектің фототүсірілімі сапалы, фокусқа алынуы, көзге шағылу, контраст, түстерінің айқындығы, қою көлеңкесіз теңшелуі, жарық жақсы түсетін бөлмеде түсірілуі керек.

 • Чектің суретінде өрнек, көлеңке және бөтен заттар болмауы керек.


Чекте мынадай мәліметтер болуы керек:
- ЖСН
- Сауда жасалған күн мен уақыт
- ФН/ФД/ФП – фискалды
- Тауарлар саны, олардың саны мен құны
- Сауданың жалпы сомасы (барлық жеңілдіктен кейін)
Б) 09.11.2018 жылдың сағат 00:00 (Астана уақыты бойынша) мен 31.12.2018 жылдың сағат 23:59 (Астана уақыты бойынша) аралығында +7 771 756 48 54 нөміріне чектің күні мен сомасын sms арқылы жолдау керек.
Чекті тіркеген кезде мына ережелерді сақтау қажет:

 • Мәліметтері sms арқылы жолданған чекте науқанға қатысатын тауар болуы керек. Тауардың атауы мен саны осы Ереженің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

 • Мәліметтері sms арқылы жолданған чектің күні Науқан ережесінде көрсетілген науқанды өткізу мерзімінің шегінде болуы керек.

 • Мәліметтері sms арқылы жолданған чек фискалды чек (тауар чегі емес) болуы керек.


Чекте мынадай мәліметтер болуы керек:
- ЖСН
-Сауда күні мен уақыты
- ФЖ/ФҚ/ФБ – фискалды
- Тауарлар тізімі, олардың саны мен құны
- Сауданың жалпы сомасы (барлық жеңілдіктен кейін)
МАҢЫЗДЫ:
Бір чекті Науқанға бір-ақ рет тіркеуге болады. Сапасы нашар бейнені жүктеген жағдайда Ұйымдастырушы тіркелген чектен бас тартып, оны Бас жүлде ұту ойынына қабылдамауға  құқылы. Әрбір Науқанға Қатысушы минутына бірден артық және тәулігіне 10 (оннан) артық чек тіркей алмайды.
Әрбір тіркелген чекке автоматты түрде бірегей ID нөмірі беріледі, ол Науқан Операторының базасында сақталады.
4.1.5.    Жүлде беру мерзімі аяқталғанша Науқанға қатысатын Тауарды сатып алуды растайтын чектің түпнұсқасын сақтау керек.
4.1.6.    Осы Ереженің 4.1.1. – 4.1.5-тармақтарында көрсетілген іс-әрекеттерді орындаған әрбір Науқанға Қатысушы осы Ережеге сәйкес Бас Жүлде ұту ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болады.
4.1.7.    Осы Ереженің 4.1.1. – 4.1.5-тармақтарында көрсетілген тәртіппен бірінші чекті тіркеген сәттен бастап жеке тұлға Науқанға Қатысушы атанады. Олай болса, чекті тіркеу Науқанға қатысу құқығын, Науқанға Қатысушының осы Ережемен келісуін куәландырады (растайды), сондай-ақ Ұйымдастырушының Науқанға Қатысушымен шарттық қарым-қатынасын рәсімдеуге негіз болады.
4.1.8.    Чекті тіркеу іске асырылған ұялы телефон нөмірі Науқанға Қатысушының атына рәсімделуі тиіс (байланыс операторымен ұялы телефон нөмірін бере отырып, байланыс қызметін көрсету үшін  шарт жасасқан тұлға).

 • Белгілі бір ұялы телефон кімнің атына тіркелгендігі туралы дау-дамай туындаған жағдайда Ұйымдастырушы және/немесе Оператор осы тармаққа сәйкес, ұялы телефонның өзіне тиісті екендігін дәлелдеп жатқан тұлғадан ұялы телефон нөмірінің сол тұлғаға рәсімделгенін растайтын құжаттарды талап етуге құқылы.


4.1.9.    Ұтқаны туралы хабарлау Науқан Сайтына жеңімпаздың ұялы телефонын толық көрсетпеу арқылы, сондай-ақ науқан Операторының Науқан Жеңімпазының ұялы телефон нөміріне қоңырау шалуы арқылы іске асырылады. Егер хабарлама бөтен ұйымдардың кінәсінен, оның ішінде (бірақ мұнымен шектелмейді), ұялы байланыс операторының, провайдердің кінәсінен, өшірілген немесе жұмыс істемейтін ұялы Интернет, Науқан Жеңімпазының өшірілуі немесе желінің қамту аймағынан тыс болуы және т.б. салдарынан жеткізілмесе, Науқанды Ұйымдастырушы жауапты болмайды.
4.1.10. Осы Ережеге сәйкес, Бас Жүлде алуға үміткер Науқанға Қатысушы Науқанды Ұйымдастырушының немесе Науқан Операторының сұрауы бойынша Жеңімпаз, Ұйымдастырушы және Оператор арасында келісілген арналар бойынша Бас Жүлде табыстаған сәтке дейін Ереженің 8.1-тармағында көрсетілген чектің түпнұсқасы мен құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.
4.1.11. Науқанға Қатысушы Науқанды Ұйымдастырушының мынадай жағдайларда Науқан Жеңімпазына жүлде беруден бас тартатынын немесе оны кейінге қалдыратынын (бермеудің тиісті себептерін шеттеткенге дейін, мұндай себептер осы Ережеге сәйкес, Жүлде беру мерзімі аяқталғанша шеттетілген жағдайда) қосымша хабарламай-ақ іске асыратынымен келіседі:

 • Науқанды Ұйымдастырушы Ұйымдастырушыға байланыссыз кез келген себеппен ұтыс ойын өткізілген күннен бастап 1 (бір) тәуліктің ішінде хабарласа алмаған жағдайда; және/немесе

 • чекті тіркеу іске асырылған ұялы телефон нөмірі заңды тұлғаның атына тіркелген жағдайда және Жеңімпаз сол ұялы телефон нөмірін үнемі қолданып жүргенін дәлелдей алмаған жағдайда;

 • Науқанға Қатысушы осы Ереженің өзге де қағидаларын бұзған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да жағдайларда.


4.1. Для участия в Акции необходимо подать заявку, а именно совершить следующие действия:
4.1.1. В период проведения Акции, указанный в п.1.3. настоящих Правил приобрести на территории проведения Акции, указанной в п.1.7. настоящих Правил, любой Продукт, указанный в п.1.2. Правил в любой комбинации и количестве на сумму не менее 1 300 (одна тысяча триста) тенге и выше.
4.1.2. Получить от кассира оригинал чека, подтверждающий покупку Товара, участвующего в Акции (далее и ранее «Чек»).
4.1.3. Период подачи Заявки на участие в Акции по Whatsapp (срок отправки и регистрации чеков): с 00:00 (по Астанинскому времени) 01.11.2018 года по 23:59 (по Астанинскому времени) 08.11.2018 года включительно.Сделать фото чека, согласно правилам, указанным в п. 4.1.4. Правил.
4.1.4. Зарегистрировать фото чека следующим способом:
А) С 00:00 (по Астанинскому времени) 01.11.2018 года по 23:59 (по Астанинскому времени) 08.11.2018 года включительно отправить сделанное фото чека на номер мессенджера WhatsApp +7 771 756 48 54;
При регистрации Чека необходимо соблюсти следующие правила:
• Фотография чека должна соответствовать следующим техническим требованиям: формат jpeg, gif, png, размер, разрешение не менее 200 (двести) dpi.
• В чеке, с которого делается фото, присутствует товар участвующий в акции. Название и количество товара соответствует требованиям настоящих Правил.
• Изображение должно быть чётким без грубых заломов и обрывов.
• Дата чека, с которого делается фото, находится в пределах сроков проведения акции, указанных в Правилах акции.
• Чек с которого делается фото, является фискальным чеком (не товарным чеком).
• Фотоснимок чека должен быть качественным, выполненным в фокусе, с оптимальными настройками резкости, контраста, яркости цветов, без глубоких теней, сделано в хорошо освещенном помещении.
• Узоры, тени и посторонние предметы на фото чека должны отсутствовать.
В чеке присутствуют данные:
- ИНН
- Дата и время покупки
- ФН/ФД/ФП – фискальные
- Список товаров, их количество и стоимость
- Итоговая сумма покупки (после всех скидок)

Б) с 00:00 (по Астанинскому времени) 09.11.2018 года по 23:59 (по Астанинскому времени) 31.12.2018 года включительно отправить sms на номер +7 771 756 48 54 с указанием даты и суммы чека.
При регистрации Чека необходимо соблюсти следующие правила:
• В чеке, с которого отправляются данные в sms, присутствует товар участвующий в акции. Название и количество товара соответствует требованиям настоящих Правил.
• Дата чека, с которого отправляются данные в sms, находится в пределах сроков проведения акции, указанных в Правилах акции.
• Чек, с которого отправляются данные в sms, является фискальным чеком (не товарным чеком).
В чеке присутствуют данные:
- ИНН
- Дата и время покупки
- ФН/ФД/ФП – фискальные
- Список товаров, их количество и стоимость
- Итоговая сумма покупки (после всех скидок)
ПРИМЕР ФОТО чека:
ВАЖНО:
Один и тот же чек можно зарегистрировать в Акции только один раз. В случае загрузки изображения плохого качества Организатор оставляет за собой право отклонить зарегистрированный чек и не принять его к розыгрышу Главного Приза. Каждый Участник Акции может зарегистрировать не более одного чека в минуту и не более 10 (десяти) чеков в сутки.
Каждому зарегистрированному чеку автоматически присваивается уникальный ID номер, который хранится в базе Оператора Акции.
4.1.5. Сохранить оригинал чека, подтверждающий покупку Товара, участвующего в Акции до окончания срока выдачи призов.
4.1.6. Каждый Участник Акции, совершивший действия, указанные в п.п. 4.1.1. – 4.1.5 настоящих Правил, приобретает возможность участвовать в розыгрыше Главного Приза в соответствии с настоящими Правилами.
4.1.7. С момента регистрации первого чека в порядке, указанном в п.п. 4.1.1. – 4.1.5 настоящих Правил, физическое лицо становится Участником Акции. Таким образом, регистрация чека удостоверяет (подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника Акции с настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.
4.1.8. Номер мобильного телефона, с которого производилась регистрация чека, должен быть оформлен на Участника Акции (лицо, заключившее договор с оператором связи на предоставление услуг связи с предоставлением номера мобильного телефона).
 В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон, Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо.
4.1.9. Оповещение о выигрыше производится путем размещения информации на Сайте Акции в виде неполного отображения номера мобильного телефона победителя, а также путем звонка Оператора Акции на номер мобильного телефона Победителя Акции. Организатор Акции не несет ответственности, если уведомление не будет доставлено по вине сторонних организаций, включая, но не ограничиваясь, оператора сотовой связи, провайдера, отсутствие или нефункционирующий мобильный Интернет, выключенного или находящегося вне зоны действия телефона Победителя Акции и прочее.
4.1.10. Участник Акции, претендующий на получение Главного Приза согласно настоящим Правилам, обязан по запросу Организатора Акции или Оператора Акции предоставить оригинал чека и копии документов, указанных в п. 8.1. Правил до момента вручения Главного Приза по каналам, оговоренным между Победителем, Организатором и Оператором.
4.1.11. Участник Акции соглашается с тем, что Организатор Акции оставляет за собой право без дополнительного уведомления отказать Победителю Акции в выдаче приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания Срока выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях:
• если Организатор Акции не может связаться с Победителем в течение 1 (одних) суток со дня проведения розыгрыша по любым, не зависящим от Организатора причинам; и/или
• если номер мобильного телефона, с которого производилась регистрация чека, зарегистрирован на юридическое лицо и Победитель не может доказать, что именно он постоянно пользуется этим номером мобильного телефона;
• в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
5. НАУҚАНҒА ҚАТЫСУ ФАКТІСІ МЫНАНЫ БІЛДІРЕДІ - ФАКТ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО:
5.1.      Науқанға Қатысушы өзінің аты-жөнінің, даусының, бейне және фототүсірілімінің, сұхбат және өзі туралы басқа да материалдардың Қазақстан Республикасы аумағында да, одан тыс жерлерде де шектеусіз мерзім ішінде және Науқанға Қатысушыға қандай да бір сыйақы төлемей-ақ, коммерциялық мақсатта қолданылатындығымен сөзсіз келіседі.
5.2.      Науқанға Қатысушы Науқанға қатысқаны туралы сұхбатты кез келген бұқаралық  ақпарат құралдарына беруге, оған қандай да бір сыйақы төлемей-ақ бейне және фототүсірілімге қатысуға келісімін береді.
5.3.      Науқанға Қатысушы осы Науқан Ережесімен толық танысады, келіседі және қабылдайды.
5.4.      Науқанды өткізу барысында Науқанға Қатысушылардың үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзуына байланысты үшінші тұлғалар тарапынан Ұйымдастырушыға қандай да бір талап-тілектер келіп түскен жағдайда Қатысушы мұндай дау-дамайларды өз бетінше шешу бойынша жауапкершілікті қабылдайды.
5.5.      Науқанға Қатысушы СМС хабарлама, Қатысушының WhatsAppмессенджеріндегі нөміріне хабарлама жолдау арқылы келетін Науқан Операторының ақпараттық хабарламаларын алуға келісім беретінін растайды.
5.6.      Науқанға Қатысушы Науқанға қатысу барысында берген жеке мәліметтерін Науқан Операторының, Науқанды Ұйымдастырушының, олардың уәкілетті өкілдерінің, контрагенттерінің өңдейтініне, сақтайтынына және пайдаланатынына, оның ішінде Науқанды өткізу барысында Бас жүлде табыстау мақсатында көрсетілген мәліметтерді пайдаланатынына, сондай-ақ көрсетілген мәліметтер мен ақпаратты ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда мемлекеттік және муниципалды органдар мен ұйымдарға беретініне келісім беретінін растайды.
5.1. Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, голос, видео- и фотоизображения, интервью и иные материалы о нем могут быть использованы в коммерческих целях, как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами в течение неограниченного срока и без выплаты Участнику Акции какого-либо вознаграждения.
5.2. Участник Акции соглашается давать интервью об участии в Акции в любых средствах массовой информации, принимать участие в видео- и фотосъемках без выплаты ему какого-либо вознаграждения;
5.3. Участник Акции полностью ознакомлен, согласен и принимает настоящие Правила Акции;
5.4. В случае поступления каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с нарушением Участником Акции прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
5.5. Участник Акции подтверждает свое согласие на получение информационных сообщений от Оператора Акции посредством СМС уведомлений, уведомлений на номер Участника в мессенджере WhatsApp, Участника, предоставленных Организатору.
5.6. Участник Акции подтверждает своё согласие на обработку, хранение и использование его персональных данных Оператором Акции, Организатором Акции, Заказчиком Акции, их уполномоченными представителями, контрагентами, предоставленных в ходе участия в Акции, включая использование указанных данных для целей вручения Главного Приза в ходе проведения Акции, а также передачу указанных данных и информации государственным и муниципальным органам и организациям в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РК.
6. НАУҚАННЫҢ ЖҮЛДЕ ҚОРЫ - ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ:
6.1. Науқанның жүлде қоры шектеулі және мыналардан тұрады:
6.1.1. 1300 теңгеден жоғары сомаға сауда жасаған жағдайда «Россия Щедрая Душа® Российский»шоколадын (Өнімді сатып алған жағдайда (осы жерде, жоғарыда және әрі қарай «Кепілдендірілген жүлде») 1 тг сатып алу мүмкіндігі – 10 000 дана.
6.1.2. 1 000 000 теңге (бір миллион теңге) – 1 жүлде (осыған дейін және әрі қарай «Бас жүлде»);
6.1.3. Жүлделерді айырбастауға жол берілмейді. Алған жүлделерді айырбастауға немесе алмастыруға болмайды.
6.1.4. Бас Жүлдені ұтқан Жеңімпаз оны үшінші тұлғаға бере алмайды.
6.1.5. Осы Ережеге сәйкес, Науқанға қатысушылардың алдындағы ұтысты беру немесе ұсыну бойынша міндеттемелерінен басқа, Науқан ОператорыныңНауқанның жүлде қорына қандай да бір ауыртпалықтар жүктеуге, сондай-ақ Науқанның жүлде қорының қаражатын ұтыстарды беру немесе ұсынудан басқа мақсатта пайдалануғақұқы жоқ.
6.1.6. Науқанның жүлде қорына Ұйымдастырушының немесе Оператордың өзге де міндеттемелері бойынша өндіру жүктелмейді.
6.1.7. Егер Жүлделер оларды Жеңімпаздарға табыстау салдарынан таусылған жағдайда Ұйымдастырушы осы Ереженің 6.1.1-тармағында көрсетілген Жүлделер санын өзгертуге/азайтуға құқылы.

6.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из:
6.1.1. Возможность приобрести шоколад за 1 тг «Россия Щедрая Душа® Российский» (при покупке Продукта (здесь, выше и далее «Гарантированный приз») на сумму 1300 тенге – 10 000 шт.
6.1.2. 1 000 000 тенге (один миллион тенге) – 1 приз (далее и ранее «Главный приз»);
6.1.3. Замена другими призами не производится. Полученные призы нельзя обменять или заменить.
6.1.4. Главный Приз не может быть передан Победителем его выигравшим, третьему лицу.
6.1.5. Оператор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче или предоставлению выигрышей в соответствии с настоящими Правилами, а также использовать средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу или предоставление выигрышей.
6.1.6. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам Организатора или Оператора.
6.1.7. Организатор вправе изменить/уменьшить количество Призов, указанных в п. 6.1.1. настоящих Правил, в случае если указанные Призы закончились по причине их вручения Победителям
7. НАУҚАН ЖЕҢІМПАЗДАРЫН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ - ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ:
7.1.      Науқан Жеңімпаздары мынадай тәртіппен анықталады:
7.1.1.    Лездік жүлделер: 1 300 теңгеден жоғары сомаға Өнім сатып алатын алғашқы  10 000 Науқанға Қатысушы сауда жасаған жерден«Россия Щедрая Душа® Российский»шоколадын 1 тг. сатып алу мүмкіндігіне ие болады.
7.1.2.    Бас жүлде ұту ойыны Науқанға қатысуға өтінім қабылдау кезеңінде тіркелген чектердің арасында өткізіледі.
7.1.3.    Бас жүлде ұту ойынының күні – 2019 жылдың «08» қаңтары.
7.1.4.    Бас жүлде ұту ойынының күні Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген демалыс және мереке күндерін, сондай-ақ Науқанның Ұйымдастырушысына қатыссыз жағдайлардың орын алу себебін ескере отырып, өзгеруі мүмкін.
7.1.5.    Бас жүлде жеңімпазын анықтау нотариустың, Науқанға Тапсырыс беруші және Науқан Операторының атынан әрекет ететін кемінде бір өкілден тұратын комиссияның қатысуымен, арнайы компьютерлік бағдарламаның көмегімен тіркелген чектердің ішінен кездейсоқ іріктеу арқылы жүргізіледі (әрі қарай – «Комиссия»). Ұтысқа үміткер әрбір чек осы Ереженің 4.1.4-4.1.5 тармақтарында  көрсетілген шарттарға сәйкес модерациядан өткізіледі.  Ұтыс ойынды өткізу процесі бейнеге түсіріледі. Жеңімпазды анықтауға қатысқан ұтыс ойын нәтижелері бойынша комиссия мүшелері ұтыс ойын хаттамасына қол қояды. Ұтыс ойын хаттамасындағы комиссия мүшелерінің қолдарын нотариус растайды.
7.1.6.    Жеңімпаз анықталғаннан кейін ұтысқа ие болған қатысушының чекті тіркеген кезде көрсеткен телефон нөміріне қоңырау соғылады. Егер Жеңімпаздың телефоны байланыс аясынан тыс жерде болса немесе Жеңімпаз қоңырауға қоңырау шалынған сәттен бастап 30 секунд ішінде жауап бермесе, жеңімпаз жеңіске деген мүмкіндігінен айырылады.  Жеңімпаз анықталғанша 7.1.5-т. сәйкес жаңа жеңімпазды анықтау жүргізіледі.
7.1.7.    Ұтыс ойынды өткізу процесі бейнеге түсіріледі. Ұтыс ойын нәтижесі бойынша Жеңімпазды анықтауға қатысқан комиссия мүшелері ұтыс ойын хаттамасына қол қояды. Ұтыс ойын хаттамасындағы комиссия мүшелерінің қолдарын нотариус растайды.
7.1.8. Үміткер осы Ереженің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Жеңімпазды ауыстыру қажеттілігі кезінде Комиссияның қатысуымен Бас жүлде ұту ойыны қосымша өткізіледі.

7.1. Победители Акции определяются в следующем порядке:
7.1.1. Моментальные призы: Первые 10 000 Участников Акции, совершивших покупку Продукта на сумму 1 300 тенге, получают возможность приобрести за 1 тг. шоколад «Россия Щедрая Душа® Российский» в месте совершения покупки.
7.1.2. Розыгрыш Главного приза проводится среди всех зарегистрированных чеков в период подачи Заявки на участие в Акции.
7.1.3. Дата розыгрыша Главного приза – «08» января 2019 года.
7.1.4. Дата розыгрыша Главного приза может корректироваться, с учетом выходных и праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан, а также при наступлении обстоятельств, независящих от Организатора Акции.
7.1.5. Определение победителя Главного приза проводится в присутствии комиссии, в составе по не менее одному представителю от Заказчика Акции и Оператора Акции, в присутствии нотариуса, с использованием специальной компьютерной программы, путем случайного отбора среди зарегистрированных чеков (далее – «Комиссия»). Каждый чек, претендующий на выигрыш, проходит модерацию на соответствие условиям, указанным в пп.4.1.4.-4.1.5. настоящих Правил.
7.1.6. После определения Победителя осуществляется оповещение выигравшего участника путем телефонного звонка на номер телефона, с которого производилась регистрация чека. В случае, если телефон победителя вне зоны доступа или победитель не отвечает на звонок в течение 30 секунд с начала звонка, то победитель теряет свой шанс на победу. Незамедлительно производится определение нового победителя в соответствии с п.7.1.5, до тех пор, пока не будет определен победитель.
7.1.7. Процесс проведения розыгрыша снимается на видео. По результатам розыгрыша, участвовавшие в определении Победителя члены комиссии подписывают протокол розыгрыша. Подписи членов комиссии на протоколе розыгрыша заверяются нотариусом.
7.1.8. При необходимости замены Победителя в случае несоответствия претендента требованиям данных Правил проводится дополнительный розыгрыш Главного Приза в присутствии Комиссии.
8. БАС ЖҮЛДЕ АЛУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМІ - ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛАВНОГО ПРИЗА:
8.1.      Бас жүлде алу үшін Жеңімпаз ұтқаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Науқан Операторына келесі құжаттарды/мәліметтерді беруі керек:
<ul>
<li>міндетті түрде ЖСН-і көрсетілген жеке куәліктің көшірмесі (екі жағынан);</li>
<li>банктік шотты ашу туралы анықтама немесе қолданылатын карточкалық шоттың реквизиттері;</li>
<li>пошталық индексі бар нақты тұрғылықты мекенжайы;</li>
<li>чектің түпнұсқасы.</li>
</ul>
8.2.      Бас жүлде сомасы Оператор жеңімпаздан ақша қаражатын өтеусіз беру туралы қол қойылған шартты (әрі қарай – «<strong>Шарт</strong>») алған күннен кейін 10 жұмыс күні ішінде Жеңімпаздың бұрын ашқан банктік шотына аударылады.
8.3.      Шарт жасау үшін Науқан Операторы Шартты Жеңімпаздың мекенжайына оның қол қоюы үшін курьер қызметімен жібереді. Жеңімпаз шарттың бір данасына қол қойып, оны курьер қызметі арқылы осы Ереженің 1.5-тармағында көрсетілген мекенжайға қайтарады. Құжаттарды жіберуге байланысты шығындардың бәрін Оператор өз мойнына алады.
8.4.      Науқанды өткізу барысында Науқанға Қатысушылардың алатын жүлделеріне салынатын салықтарды Науқан Операторы Науқанға Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша  Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес өзі төлейді;
8.5.      Жеңімпаздың өзінің кінәсінен Бас жүлде алмауы, оның ішінде (бірақ онымен шектелмейді), жүлде алуға қажет ақпарат пен мәліметтерді бермеуі Жеңімпаздың Бас жүлде алудан бас тартуы болып саналады.
8.6.      Жеңімпаз берген құжаттардың, осы Ережеге сәйкес, жүлде табыстауға қажет мәліметтердің, ақпараттың анықтығы үшін жауапты болады.
8.7.      Осы Ереженің 8.3-тармағына сәйкес шығындардан басқа, ұялы байланысқа, Интернетке жұмсалған шығындардың бәрін және Бас жүлде алуға байланысты шығындардың бәрін Қатысушы, сондай-ақ Жеңімпаз (жүлде иегері) өз мойнына алады және өз қаражаты есебінен төлейді.
8.8.      Шарттарды орындамау жеңімпаздың Бас жүлде алудан сөзсіз бас тартуын білдіреді.Мұндай жағдайда жеңімпаз жүлде алу құқығынан толықтай айырылады.
8.9.      Қатысушы осы Ережеде көзделген кез келген себеппен Бас жүлдеден бас тартқан жағдайда Оператор мұндай Қатысушыға жүлде табыстай алмайды/табыстауға құқысыз, мұндай кезде жүлде талап етілмеген болып саналады.
8.10.     Науқан жеңімпазы анықталғаннан кейін осы Науқан Ережесінде белгіленген тәртіппен жеңімпаз атанған қатысушы осы Науқан Ережесін бұзғандығы анықталса, Науқан Операторы мұндай Қатысушыға жүлде беруден бас тартады және Комиссия 7.1.5 -7.1.7 тармақтарына сәйкес қосымша ұтыс ойын өткізеді.
8.11.     Операторға байланыссыз себептермен чекті тіркеу іске асырылған телефон нөмірі арқылы Науқанға Қатысушымен байланыс мүмкіндігінің болмауы және Науқанды өткізудің жалпы мерзімі ішінде Бас жүлде алмауы Науқанға Қатысушының Бас жүлде алудан бас тартуы болып саналады.

&nbsp;

 

8.1. Для получения Главного приза Победителю необходимо не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о выигрыше предоставить Оператору Акции следующие документы/данные:
• копию удостоверения личности с обязательным указанием ИИН (с двух сторон);
• справку об открытии банковского счета или реквизиты уже имеющегося карточного счета;
• адрес фактического проживания с почтовым индексом;
• оригинал чека.
8.2. Сумма Главного приза будет перечислена на открытый ранее Победителем банковский счет в течение 10 рабочих дней после получения Оператором подписанного договора о безвозмездной передаче денежных средств от победителя (далее – «Договор»).
8.3. Для заключения Договора, Оператора Акции отправляет Договор по адресу Победителя курьерской службой для подписания его победителем. Победитель подписывает и возвращает один экземпляр Договора курьерской службой Оператору по адресу, указанному в пункте 1.5. настоящих Правил. Все расходы, связанные с пересылкой документов, Оператор берет на себя.
8.4. Уплата налогов на Главный приз, получаемый Участником Акции в ходе проведения Акции, осуществляется Оператором Акции, по поручению Заказчика Акции, самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
8.5. Неполучение Победителем Главного приза по вине Победителя, включая (но не ограничиваясь) не предоставлением информации и сведений необходимых для получения приза, считается отказом Победителя от получения Главного приза.
8.6. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленных документов, данных, информации необходимых для вручения приза согласно настоящих Правил.
8.7. Все расходы на мобильную связь, Интернет и иные расходы, связанные с получением Главного приза, Участник, а также Победитель (обладатель приза) несет самостоятельно и за свой счет, за исключением расходов согласно пункту 8.3. настоящих Правил.
8.8. Невыполнение условий означает безусловный отказ победителя от получения Главного приза. В этом случае победитель полностью утрачивает право на получение приза.
8.9. В случае если Участник отказался от Главного приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Оператор не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то приз признается невостребованным.
8.10. В случае если после определения победителя Акции в порядке, установленном настоящими Правилами Акции, будет выявлено, что участник, ставший победителем, допустил нарушение настоящих Правил Акции, то Оператор Акции, отказывает такому Участнику в выдаче приза, и Комиссия производит дополнительный розыгрыш, согласно пунктам 7.1.5 -7.1.7
8.11. Отсутствие возможности связаться с Участником Акции по номеру телефона, с которого производилась регистрация чека, по не зависящим от Оператора причинам и неполучение Главного приза в период Общего периода проведения Акции, считается отказом Участника Акции от получения Главного приза.
9. ҚОСЫМША ШАРТТАР - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
9.1.      Науқанды Ұйымдастырушы, Науқан Операторы және Науқанға қатысушылар Осы Ережеде қарастырылмаған нәрсенің бәріне қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

 1. Жауапкершіліктен бас тарту.


Науқанға Тапсырыс беруші белгілі бір түрде Науқанға, Жүлделерге және оларды пайдалануға қатысты бас тартуды білдіретін қандай да бір растаулар мен кепілдіктерден бас тартады. Қандай жағдай болмасын, тіпті, Науқанға Тапсырыс берушіге залалдың туындауы мүмкін екендігі туралы хабарланса да, Науқанға Тапсырыс беруші осы Науқан аясында Науқанның Интернет-сайтында ақпаратты кез келген пайдалану, Науқанды Ұйымдастырушының, Науқан Операторының, Тупоператорлардың әрекеті немесе әрекетсіздігі, тәуелділіктің туындауы, өнімділіктің төмендеуі, жұмыстан шығу немесе еңбек белсенділігінің уақытша тоқтауы, сондай-ақ оқу мекемесінен шығару, кез келген жіберіп алған пайда, шаруашылық қызметінің уақытша тоқтауы нәтижесінде болатын қандай да бір тікелей, тікелей емес, ерекше немесе басқа да жанама залал үшін бірде-бір тараптың алдында жауапты болмайды.

 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции, Оператор Акции и участники Акции руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
10. ОТКАЗ ОТ ОТВЕСТВЕННОСТИ:
Заказчик Акции отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Акции, Призов и их использования. Ни при каких обстоятельствах Заказчик Акции не будет нести ответственности ни перед какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате любого использования информации в рамках Акции, на Интернет-сайте Акции, действия или бездействие Организатора Акции, Оператора Акции, Туроператора, возникновение зависимости, снижения продуктивности, увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, даже если Заказчик Акции будет явно поставлен в известность о возможности такого ущерба.
Новые предложения - каждый день!
Подпишитесь на нашу рассылку и оставайтесь в курсе всех новинок и акций.
Широкий ассортимент продуктов
Широкий ассортимент продуктов
Акции и скидки
Акции и скидки
Гарантия качества продуктов
Гарантия качества продуктов
Командная работа
Командная работа
Собственное производство
Собственное производство
Выгодные цены
Выгодные цены
Преимущества для участников Клуба Анвар
Бонусный клуб «Караван скидок»